FROM POSSIBILITIES TO VISION AND ACTION: PREPARING VIET NAM FOR ITS NEXT PHASE OF GROWTH

Event Date

Location
Da Nang University, Da Nang, Viet Nam

SYNOPSIS:

Today, Viet Nam is at a critical and exciting crossroads as it seeks to expand its cultural image, elevate its cultural production, innovate its industries, strengthen institutions, and widen its reach into global markets. Viet Nam’s meteoric economic rise since 1986 has enabled the country and its people to increase living standards, reduce poverty, and achieve lower middle income status. Looking ahead, there will be new challenges, and great opportunities facing Viet Nam with questions such as: what cultural, economic, educational, scientific, and technological direction(s) will Viet Nam take to garner realistic sustainable growth? The possible outcomes is of vital interest to many domestically, regionally, and other international stakeholders.

The “From Possibilities to Vision and Action: Preparing Viet Nam for Its Next Phase of Growth” conference, organized by the University of California, Davis and the University of Da Nang, brings together academics, industry experts, government officials, leading cultural producers, and youth to discuss Viet Nam’s development question. Our two-day conference will feature speakers from diverse industries and institutions, breakout sessions for continued debates, and working groups with action plans – all to facilitate deep dialogue and to accelerate achieving a prosperous Viet Nam driven by sustainable and inclusive economic advancement.

For more information, please contact: newvietnamstudies@gmail.com 


 

SỰ KIỆN: Từ Khả Năng Đến Tầm Nhìn và Hành Động: Chuẩn Bị Cho Giai Đoạn Tăng Trưởng Tiếp Theo Của Việt Nam

Ngày 9 tháng 8 năm 2018 lúc 8g sáng đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 lúc 1g trưa

Địa điểm: Đại Học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam 

 

Hiện nay, Việt Nam đang ở một ngả rẽ quan trọng và thú vị khi tìm cách mở rộng hình ảnh văn hoá, phát triển sản xuất văn hoá, đổi mới ngành công nghiệp, tăng cường hoàn thiện thể chế, và mở rộng thị trường ra toàn cầu. Sự phát triển kinh tế thần tốc của Việt Nam kể từ năm 1986 giúp đất nước và người dân nâng cao mức sống, giảm đói nghèo, và đạt mức thu nhập trung bình. Sắp tới, sẽ có những cơ hội to lớn và những thách thức mới mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, với những vấn đề như: những hướng đi nào về kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ chọn để đạt được phát triển bền vững và thực tiễn? Câu trả lời là mối quan tâm lớn đối với các bên liên quan trong nước, khu vực, và quốc tế.

Hội nghị “Từ Khả Năng Đến Tầm Nhìn và Hành Động: Chuẩn Bị Cho Giai Đoạn Tăng Trưởng Tiếp Theo Của Việt Nam”, tổ chức bởi trường Đại Học California, Davis và trường Đại Học Đà Nẵng, tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành, quan chức chính phủ, nhà sản xuất văn hoá hàng đầu và các bạn trẻ để thảo luận về vấn đề phát triển của Việt Nam. Hội nghị kéo dài trong hai ngày 9 và 10, tháng 8 năm 2018 của chúng tôi sẽ có các diễn giả đến từ những tổ chức và ngành nghề khác nhau, các phiên họp để tiếp tục thảo luận, các nhóm thực hiện với kế hoạch hành động - tất cả nhằm tạo điều kiện đối thoại hiệu quả, và thúc đẩy để đạt được một Việt Nam thịnh vượng,  phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.

Chúng tôi khuyến khích bạn gửi bài báo, bài trình bày, hoặc đề xuất dự án của bạn và trở thành một phần của hội nghị quan trọng này.

Để biết thêm chi thông tin, xin vui lòng email: newvietnamstudies@gmail.com